REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Analyste Oy (Y-tunnus: 2855557-7)
Linnoitustie 6
02600 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anna-Lisa Natchev
anna-lisa.natchev@analyste.com
+358 50 413 0704

Rekisterin nimi

Analyste Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää rekisteröidyn työtehtäviin liittyvään Analyste Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä Analyste Oy) suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös Analyste Oy:n kumppaneiden tuotteita tai palveluita. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja Analyste Oy:n yritysasiakasprospekteista:

  • Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
  • Mahdollista asiakas- tai asiointihistoriaa koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimus¬tiedot
  • Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. rekiste-röidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit rekisteröityä koskevat tiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot


Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, Analyste Oy:n muista rekistereistä, kaupparekisteristä, sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös suoraan rekisteröidyltä esimerkiksi Analyste Oy:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä).

Tietojen luovutus

Analyste Oy voi luovuttaa rekisterin sisältämiä voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Analyste Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Analyste Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Analyste Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin luottamuksellisuus

Koko Analyste Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilö-rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Analyste Oy
Linnoitustie 6
02600 Espoo

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Analyste Oy yritysasiakkaiden markkinointirekisterin rekisteritietoja.

YLÖS