ANALYSTE CASHFORECAST KASSAFLÖDESPROGNOSER

Stabilitet och förutsägbarhet

Analyste CashForecast ger ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet åt organisationen

CashForecast är ett lättanvänt verktyg både till förutseendet av kassaflödet och till hanteringen av kassa och valutariskerna. Med hjälp av tjänsten underlättas förutseende av framtiden för företagets ekonomiska utsikter, vilken möjliggör utvecklingen av företagets verksamhet.

Pålitliga kassaflödesprognoser

 • Hämtat material från bankerna samt överförd betalningsdata kan automatiseras
 • Erhåll multi-valuta kassaprognoser enligt dagliga, veckovisa och månatliga nivåer. En flexibel prognostabell.
 • Rapporterna är antingen i grafisk form eller i tabeller.
 • Konsolidering i realtid av kassaprognoser samt likviditets- och valutapositioner för olika nivåer.
 • Ni kan följa med utvecklingen av olika nivåers prognosnoggrannhet, exempelvis kan ni följa med prognosutvecklingen för delområden av ett företag, för olika länder eller för hela företag. Ni kan jämföra det faktiska kassaflödet med det förväntade kassaflödet antingen som absoluta tal eller som procentuella avvikelser.

Den frigör och sparar på resurser

 • Data kan importeras från ett obegränsat antal system.
 • Ni blir av med excel listor för att förutse kassaflödet.
 • Ni behöver inte mera gå manuellt igenom kontouppgifter och räkningar, och den gör ett slut på ungefärliga beräkningar.

Den ger en korrekt bild av hur mycket och var företaget har i kassabehållning

 • Hela organisationens kassabehållning kan automatiskt beräknas med hjälp av kontosaldon.
 • Automatisk datakonsolidering, exempelvis enligt land eller bank.

Den hjälper till med att utveckla valutariskernas övervakning och -säkring

 • Valutapositionen är beräknad med hjälp av utländska valutasaldon och de förväntade kassaflöden.
 • Säkerhetsförslagen beräknas enligt företagets säkerhetspolicy.

Den ger en snabb och enkel lösning för kassaprognoser

 • Det lyckas smidigt och billigt att ta i bruk Analyste CashForecast utan att införskaffa dyra och tidskrävande programvaror.

ANALYSTE ÄR KUNNIG INOM BETALNINGAR

UPP