stock-1863880_1280

Registerbeskrivning

Registrets namn

Analyste Oy:s kundregister

Grunderna för att hålla ett register

Den registrerade personens medgivande och / eller personuppgiftslagens19 § 1 mom. 3 punkter

Syftet med registret

De lagrade uppgifterna över den registrerade användaren kan användas till arbetsuppgifter relaterade till både Analyste Oy och till företag som är anknutna till samma koncern (nedan kallat Analyste Oy) inom de gränser som är tillåtna enligt lag, det vill säga till direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, till opinions- eller marknadsundersökning, eller till andra jämförbara adresserbara försändelser med anknytning till registret. Marknadsföringen kan även beröra produkter eller tjänster av Analyste Oy:s partners. Den registrerade har rätt att neka honom/henne berörande direktmarknadsföring.

Uppgifterna i registret

Registret kan innehålla följande uppgifter om Analyste Oy:s möjliga företagskunder:

Uppgifter över företagets kontaktperson (namn, adress, telefonnummer, epost samt roll och position i företaget)
Information om potentiell kund- eller transaktionshistorik, såsom kontakter och information om budgivning, beställning och kontrakt

Insamlad tilläggsinformation, som antingen erhållits direkt av den registrerade användaren eller på annat sätt med samtycke av den den registrerade användaren (exempelvis den registrerade användarens yrkesmässiga intresseområden)

Registeruppgifterna består av sådana uppgifter som är relevanta för registrets ändamål

Tillstånd och förbud av direktmarknadsföring

Registeruppgifternas informationskälla

Personuppgifter kan samlas in och uppdateras från offentliga källor, såsom företags webbsidor, Analyste Oy:s andra register, handelsregistret samt andra register från tredje parter. Personuppgifter kan även samlas in direkt från den registrerade användaren, till exempel då användaren registrera sig till Analyste Oy:s tjänster eller på annat sätt med samtycke av den registrerade användaren (exempelvis med hjälp av cookies).

Överlåtande av data

Analyste Oy kan överlåta registerinnehållet inom de gränser som är tillåtna och obligatoriska enligt lagstiftning och bestämmelser. På grund av det tekniska eller operativa genomförandet av databehandlingen kan en del uppgifter ligga hos Analyste Oy:s underleverantörer eller så kan data bearbetas med hjälp av en teknisk anslutning. Analyste Oy kan också använda underleverantörer för att bearbeta data. Data kan överföras utanför den Europeiska Unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Även under sådana omständigheter kommer Analyste Oy att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd som krävs enligt lag.

Sekretess för registret

Hela personalen hos Analyste Oy och dess externa personal är bundna av tystnadsplikt med avseende till alla personuppgifter som finns i registret. Användningen av registret skyddas av användarspecifika ID:n, lösenord och åtkomsträttigheter.

Rätt till insyn

I enlighet med 26 § av personuppgiftslagen har den registrerade användaren rätten att granska vilken information om honom/henne har lagrats i personregistret. En begäran om kontroll av personuppgifter skall vara skriftlig och skickas undertecknad till:

Analyste Oy

Befästningsvägen 2 B
02600 Espoo

I begäran om kontroll bör nämnas att förfrågan gäller registeruppgifterna för företagskunderna i Analyste Oy:s marknadsföringsregister.